Obchodní podmínky

 

 

 

 

1. Objednávka

 

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

  

2. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14-ti kalendárnych dnů.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • ● Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech: objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
 • ● zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • ● Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen, pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, z důvodu vyšší moci, nebo v případě nulové ceny zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Zboží musí být nepoužité, v původním a neporušeném obalu. Postup v případě odstoupení od smlouvy: Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá vzájemně přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@rajhracky.cz nebo písemně na provozovně u dodavatele Raj Toys s.r.o., Diaľničná cesta 22C, 90301 Senec

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu, předložit originál doklad o koupi zboží a uvést číslo účtu, na který bude vrácena platba.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, kontaktujte nás prosím na mailovou adresu info@rajhracky.cz, kde Vás v co nejkratší době budeme informovat o dalším postupu.

Při odstoupení od smlouvy do 14 dnů má kupující zboží vrátit bez známek používání nebo opotřebení či závad. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží jako jsou rozměry, vizuální stránka, technické parametry výrobku. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval jej s náležitou péčí.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží.

Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu a obalu, je zákazník povinen nahradit dodavateli hlavně náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebovaný nebo znečištěný zboží a pod.).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Prodávající vrátí úhradu zpět na účet nejpozději do 14 dnů od vystavení dobropisu.

 

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

V případě neosobního odběru zboží (kurýr, spediční doprava, pošta ...) se za datum prodeje zboží považuje datum převzetí zásilky.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolíte v části Objednávka.

  

5. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Zboží je pojištěný v případě objednávky od hodnoty 5 eur včetně DPH. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek (v případě pojištění podle předchozí věty).

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Občanský zákoník stanoví, že kupující je oprávněn reklamovat vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od koupě produktu. Tento paragraf se však nevztahuje na životnost baterií a akumulátorů. Snižování kapacity totiž není vadou, ale přirozenou vlastností baterie. Vzhledem k tomu, že k opotřebení dochází při běžném používání zboží, záruku lze uplatnit pouze při poškození baterie. Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, ale i se způsobem nabíjení, vybíjení a uskladnění. Proto se používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se o životnost baterie, ne o její záruční dobu! Záruční dobu však nelze zaměňovat za životnost výrobku! Baterie se nesmí odkládat na delší dobu vybité!

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • ● bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • ● přiměřeným snížením kupní ceny
 • ● náhradním dodáním zboží
 • ● odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko výrobce a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí bude postupovat dále podle zákona.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Pokud je k provedení opravy určena jiná osoba (např. autorizovaný servis), je prodávající povinen přijmout reklamaci. Prodávající je povinen přijmout reklamaci, ale potom ji postoupí autorizovanému středisku. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech na základě vyjádření autorizovaného servisu. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.

 

6. Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich nákupech.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

7. Reklamace / Reklamační řád

V případě, že byla na zboží nalezena závada, tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@rajhracky.cz nebo písemně na provozovně u dodavatele Raj Toys s.r.o., Diaľničná cesta 22C, 90301 Senec.

 • ● Při reklamaci je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu, předložit kopií dokladu o koupi zboží.
 • ● Prodávající musí vyřídit reklamaci (kladně nebo záporně) nejpozději do lhůty dané zákonem, která je 30 dní. Při překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky.
 • ● Prodávající posuzuje reklamaci na základě pokynů stanovených výrobcem zboží.
 • ● Prodávající může odeslat zboží k posouzení výrobci, popřípadě na odborné posouzení.
 • ● V případě uznání reklamace odešle prodávající nové nebo opravené zboží kupujícímu.
 • ● Kupující nehradí náklady na dopravu.
 • ● Reklamované zboží neodesílejte na dobírku, NEBUDE PŘEVZATO!